Kurs og seminarer >

Kurs og seminarer.jpgSom del av NorStellas arbeid for utvikling og bruk av åpne, internasjonale standarder for elektronisk samhandling og handelsforenkling, holder vi kurs innen disse interessefeltene. Våre kurs er rettet både mot våre medlemmer og andre interesserte.

Når vi har kommende kurs finner du disse på denne siden.

Åpen innovasjon - Hva gjør de beste bedre?

open_innovation

NorStella og Open Innovation Lab of Norway arrangerer medlemstreff torsdag 16. mars kl. 15.00 – 18.00 sentralt i Oslo. Alle som melder seg på vil få nærmere beskjed om hvor.

Offentlig og privat sektor - spill hverandre gode!

Jon Arve Risan, NorStella

Business Contract concept button on a coloured background

NorStella er en privat stiftelse med oppgave å arbeide for utvikling og bruk av åpne, nasjonale og internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Bruken av slike standarder skal ha en praktisk verdi for medlemmene for å være interessant for NorStella. Oppgaven søkes løst både gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner gjennom ulike nettverksaktiviteter.

Hvordan bruke markedet for å realisere digitale tjenester for det offentlige (samhandlingsarena #12) - AVHOLDT

business hand pull rope open wrinkled paper show business idea,

Har du et forhold til følgende utsagn:

«At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt, fordi det systematisk skaper flere alternativer å velge mellom og gir bedre kvalitet til riktig kostnad»

«Doping-fritt marked? Konkurranse på like vilkår når staten går inn i markedet for eID?»

«Ønsker vi en statseid monopolist for eiendomsoverdragelser når elektronisk tinglysning leveres i 2017?»

«Ansette utviklere i etaten og gjøre jobben selv - eller kjøpe løsningen?»

«Merverdiavgiftsregelverket må virke nøytralt når det skal vurderes om tjenester skal utføres med egne ansatte, eller om tjenestene skal kjøpes fra private aktører»

Da må du delta på dette arrangementet, lytte til innlederne, engasjere deg i debatten og være retningsbestemmende. Arrangementet er gratis for alle.

Blockchain konferanse - AVHOLDT

digital computer blockchain isolated on white

Velkommen til en formiddag fylt med blockchain! Du vil få en introduksjon til teknologien og en oppdatering av status – er det en revolusjon på gang eller er det bare hype?

Du får innlegg fra bransjer som kan oppleve store endringer som følge av denne nye teknologien. Det blir også anledning til å lytte til skeptikerne som snakker om den uventede utviklingen de siste månedene og hvilke konsekvenser dette kan få.

Kurs i prosessorientering og prosessmodellering 15. november 2016 - AVHOLDT

Terje Borge Olsen

BPMN 2

Dagskurs i regi av NorStella

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori i prosessorientering og modellering og praktisk innføring i prosessmodellering med bruk av industristandarden BPMN. Deltakerne vil selv lage enkle prosessmodeller på egen PC. (Vi bruker BPMN-verktøyet BizAgi – det er gratis.)

Overføring av digitale arkiver til langtidsoppbevaring – nye muligheter? - avholdt

Jon Arve Risan, NorStella

Digitalt arkiv

Arkivet vil i økende grad være en sentral komponent i alle digitale tjenestekjeder. Tradisjonelt har vi lært oss til å tenke på arkivet som papirbasert. Fra midten av 1980-årene har offentlige arkiver i økende grad blitt skapt digitalt, i stedet for på papir. På samme måte som med papirarkiv, skal digitalt arkivert materiale overføres fra virksomhetenes sakarkivsystem og fagsystem til arkivinstitusjonene for langtidslagring.

Kurs i nyttebasert endringsledelse settes opp høsten 2016

Terje Borge Olsen

Game Changer

Todagers kurs i nytte/kost og gevinstrealisering

Vellykkede endringsprosjekter betinger grundig forarbeid: nytte/kost-analyser, utarbeidelse av gevinstplaner og oppfølging gjennom gevinstrealiseringsplaner. Utarbeidelse av Business Case/investeringsanalyse i private virksomheter eller samfunnsøkonomiske analyser i staten eller kommuner er nyttig og nødvendig for det enkelte prosjekt før oppstart, og det er også gode verktøy for å prioritere og velge de beste prosjektene og tiltakene basert på begrensede ressurser.

Fra ord til handling – Vi lager en digital kommune!

Jon Arve Risan, NorStella

digital kommune

Vi tror du har erfaringer, tanker og ideer som er viktige for oss og som vi håper du vil dele! I kraft av navn og gavn¹ har NorStella tatt initiativ knyttet til ideen om den heldigitale kommunen. En rekke ildsjeler har de siste månedene delt visjon og misjon for å definere hva som muligens kan ligge i dette begrepet og ideen. Nå ønsker vi å bevege oss fra tanke til handling.

Utvalg for internasjonal handelsforenkling og Utvalg for e-transport

Terje Borge Olsen, NorStella

Agendaen er hovedsakelig innrettet mot tollrelaterte temaer med god representasjon fra etatene Toll og Skatt. Dette er primært interesseområde for utvalg for internasjonal handelsforenkling, men utvalg for e-transport er også invitert grunnet overlappende interessefelt for noen av dere.

Offentlig dataforvaltning 26. mai 2016 - avholdt

modern technology concept

 

 

 

Stortingsmeldingen Digital Agenda slår fast at det offentlige ikke lenger skal spørre om det vi allerede vet. Ved å utnytte denne kunnskapen og bygge nye tjenester rundt dette prinsippet blir dialogen enklere og mer effektiv.